BE Fè yon ekaristik

Papa nou ki nan syèl la,
Nan bèl nesans nou an,
ou envite nou pou nou vin
yon pati nan Kò w

Nou fè lwanj ou
pou kado Pen sa ki soti nan syèl diven an
ki se pitit ou a, Jezi.

Sou tab ou, Ou ofri nou
pou nou pran epi manje Ekaristi a,
Pou resevwa Jezi nan fen fon nanm nou.

Lanmou san parèy ou a satisfè anvi kè nou
Epi nou chemine ak espwa
– nou pa etranje ankò.

Ou rele nou pou nou fè pou lòt yo
Menm sa ou fè pou nou
Nou pwomèt ou pou nou
Ekaristi w youn pou lòt
Konsa tout moun va konnen
ou pou tout tan gen tan.
Amen!

BE Fè yon ekaristik