LAPRIYÈ RENESANS EKARISTIK DYOSEZEN

Papa nou ki nan syèl la,

Nan bèl nesans nou an,

ou envite nou pou nou vin

yon pati nan Kò w

Nou fè lwanj ou

pou kado Pen sa ki soti nan syèl diven an

ki se pitit ou a, Jezi.

Sou tab ou, Ou ofri nou

pou nou pran epi manje Ekaristi a,

Pou resevwa Jezi nan fen fon nanm nou.

Lanmou san parèy ou a satisfè anvi kè nou

Epi nou chemine ak espwa – nou pa etranje ankò.

Ou rele nou pou nou fè pou lòt yo

Menm sa ou fè pou nou

Nou pwomèt ou pou nou

Ekaristi w youn pou lòt

Konsa tout moun va konnen Ou pou tout tan gen tan.          

Amen!